Podmienky používania internetových stránok

Prevádzkovateľom internetových stránok www.valetol.sk je spoločnosť HerbacosRecordati, spol. s r.o., so sídlom Štrossova 239, 530 03 Pardubice – BíléPředměstí (ďalej len „HerbacosRecordati„), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi patria všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre používanie internetových stránok www.valetol.sk (ďalej len „Podmienky„). Internetové stránky www.valetol.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.valetol.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.valetol.sk alebo ich inak zneužívať,
 • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných užívateľov,
 • využívať stránky pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
 • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy (fake) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na účet iných užívateľov,
 • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.valetol.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti,
 • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.valetol.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny informácií na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.valetol.sk.

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, príp. inú formu propagácie akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.valetol.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.valetol.sk.

Odkazy na tieto webové stránky

Pretože odkazy považujeme za užitočné, umožňujeme Vám vytvárať na iných webových stránkach odkazy na tieto webové stránky. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, keď poskytnete niekomu odkaz na tieto webové stránky, musíte dodržať nasledujúce podmienky a všetky príslušné zákony:

 • môžete odkazovať na materiály, ale nesmiete žiadne materiály kopírovať,
 • nesmiete vytvárať zdanie, že prevádzkovateľ poskytuje záštitu alebo je spojený s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, alebo akýmikoľvek produktmi, službami alebo obsahom, ktorý je k dispozícii prostredníctvom tejto webovej stránky,
 • nesmiete vytvárať skreslenú predstavu ohľadom svojho vzťahu s prevádzkovateľom,
 • nesmiete prezentovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi či jeho produktoch a službách,
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, nesmú obsahovať obsah, ktorý by mohol byť považovaný za urážlivý, kontroverzné alebo proti dobrému vkusu a webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, môže obsahovať iba obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Elektronická komunikácia

Keď navštevujete tieto webové stránky alebo zasielate e-maily prevádzkovateľovi, vykonávate elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Môžeme Vám odpovedať e-mailom alebo umiestnením oznámenia na tieto webové stránky. Súhlasíte s tým, že všetky takéto oznámenia, vyhlásenia a iné komunikácie, ktoré Vám prevádzkovateľ elektronicky poskytne, uspokojí akékoľvek právne požiadavky na to, aby táto komunikácia prebehla písomne.